Marketingové poradenstvo

Vypracovanie stratégie na základe zadania, kde dôležitým prvkom je určenie cieľovej skupiny (napr. podľa prieskumu), stanovenie konkurencie, marketingového mixu - 5P (produkt, promotion, price, place, people).